Smart kurslitteratur för vuxenutbildning inom vård och omsorg

Effektivisera inlärningen för dina elever med HypocampusCares kurslitteratur och vår smarta studieplattformen Cortexio. Ni får tillgång till kurslitteratur, filmer och bedömningsstöd som matchar Skolverkets kurser samt läroplan, allt i en evidensbaserad plattform.

En utbildningsplattform som revolutionerar hur vi lär oss

Läsvy med språkstöd

Med våra böcker kan eleven enkelt anpassa läsupplevelsen efter sina behov. Eleven kan få texten uppläst och göra markeringar och noteringar i texten. Böckerna håller ett enkelt språk och innehåller även begreppslistor som förklarar viktiga termer i detalj.

Quiz och smart repetition

Efter varje kapitel har vi självrättande quiz. Under frågesessionerna får eleven även repetitionsfrågor baserat på sin tidigare prestation. Det gör att kunskapsgapet minskar och minnet förstärks.

Lärarstatistik med elevens progression

Lärare får möjlighet att se elevernas svar och följa varje elevs progression i realtid för att enkelt kunna se när och var man behöver sätta in extra studiestöd. 

Fördelar med HypocampusCare och Cortexio

För utbildare

För eleven

Vår kurslitteratur

Digital kurslitteratur för kursen Anatomi och fysiologi 1 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken går igenom hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar. På ett tydligt och enkelt sätt ger boken kunskaper om medicinsk terminologi, mikroorganismer och smittförebyggande arbete. Boken ger kunskaper om läkemedel, delegering och relevanta lagar. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Anatomi och fysiologi 2 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken ger kunskaper om läkemedel, människokroppens uppbyggnad och människans utveckling från befruktning till ålderdom. Boken innehåller också kunskap om vätske-, elektrolyt och näringsbalans, relevanta lagar och immunförsvaret. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken ger kunskaper om unga och vuxnas utveckling samt konsekvenser av funktionsnedsättningar. Boken går bland annat igenom FN:s konventioner, lagar, bestämmelser och stor vikt läggs på områden som bemötande, förhållningssätt, delaktighet och självbestämmande. Läsaren får kunskaper om både fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar och hur man som vård- och omsorgspersonal kan arbeta utifrån ett pedagogiskt och professionellt arbetssätt. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken går bland annat igenom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism, ADHD, ADD, Tourettes syndrom och tvångssyndrom. Läsaren får även läsa om specialpedagogiska metoder, hjälpmedel samt lågaffektivt bemötande och empowerment. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Gerontologi och geriatrik som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken ger kunskaper om det naturliga åldrandet ur både ett fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och existentiellt perspektiv. Områden som bemötande, värdighet och professionellt förhållningssätt genomsyrar boken. Litteraturen innehåller också kunskap om demenssjukdomar, multisjuka äldre, vårdskador och palliativ vård. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Hälso- och sjukvård 1 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Läsaren fördjupar sina teoretiska och praktiska kunskaper och relevanta medicinska åtgärder. Boken går igenom frisk- och riskfaktorer, folkhälsoarbetet och vikten av ett gott bemötande och god kommunikation. Sjukdomar i kroppens organsystem tas upp tillsammans med symtom, behandling och relevanta omvårdnadsåtgärder. Boken innehåller även information om medicinteknisk utrustning samt praktiska moment som blodprovstagning och sårvård. Kapitlet Akuta insatser innehåller bland annat L-ABCDE, bränn- och köldskador, skallskador och hjärt- och lungräddning. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Hälso- och sjukvård 2 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Läsaren fördjupar sina kunskaper inom pre- och postoperativ vård, vård- och omsorgsåtgärder vid sjukdomar samt utvärdering av medicinska åtgärder. Boken tar även upp medicintekniska produkter samt hantering av dränage, stomi och katetrar. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Omvårdnad 1 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken ger en fördjupning i de teoretiska och praktiska uppgifter som behövs inom vårdyrket. Läsaren får lära sig om relevanta observationer och åtgärder utifrån sjukdomstillstånd som bland annat diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och epilepsi. Omvårdnad 1 ger även kunskaper om delegering, hygienrutiner, personlig omvårdnad och livets slutskede. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Omvårdnad 2 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken ger fördjupad information om teoretiska och praktiska arbetsuppgifter som vårdyrket kräver. Boken går igenom hälso- och sjukvårdsuppgifter som puls- och blodtrycksmätning, blodprover, såromläggning och kateterisering. I kapitlet sjukdomar får läsaren läsa om bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, infektionssjukdomar, andningsorganens sjukdomar och endokrina sjukdomar. Även ergonomi, avvikelsehantering, IT inom vården och omvårdnadsprocessen tas upp i Omvårdnad 2. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Psykiatri 1 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken ger kunskaper om vanligt förekommande psykiska sjukdomar, förklaringsmodeller och risk- och friskfaktorer. Boken innehåller också kunskap om psykiatrins insatser, kriser och krishantering, stigmatisering och vikten av samarbete, bemötande och god kommunikation. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Psykiatri 2 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken ger kunskaper om psykiska sjukdomar och dess behandling som bl.a. psykossjukdom, emotionellt instabilt personlighetssyndrom, bipolärt syndrom, självskadebeteenden och samsjuklighet. Boken innehåller också kunskap om kommunikation, bemötande, samverkan och suicidprevention. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Psykologi 1 introducerar läsaren till ämnet psykologi och dess olika tillämpningsområden. Boken tar avstamp i ämnets historiska framväxt och de olika psykologiska perspektivens sätt att belysa tankar, känslor och beteenden. Särskilt betonas elevens möjlighet att levandegöra teorier och begrepp genom reflektion och ökad självmedvetenhet. Ett centralt syfte med boken är att förmedla kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. I bokens innehåll finns fallbeskrivningar, reflektionsfrågor, instuderingsfrågor och begreppslistor.

Digital kurslitteratur för kursen Social omsorg 1 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken innehåller grundläggande information om hur man som vård- och omsorgspersonal arbetar utifrån ett professionellt arbetssätt. Boken belyser samspelet mellan personal och vårdtagare, då det mänskliga mötet i hög grad påverkar både vårdtagarens välbefinnande och omsorgsinsatsernas resultat. Begrepp som hälsa, livsvillkor och livskvalitet tas upp och boken ger även kunskaper om den sociala omsorgens historia och framväxt fram till idag. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Digital kurslitteratur för kursen Social omsorg 2 som täcker samtliga centrala begrepp utifrån Skolverkets ämnesplan. Boken beskriver sociala och kulturella perspektiv på människan och socialtjänstens arbete utifrån ett familjeperspektiv. Fokus ligger på den personcentrerade vården, teamarbetet och ett bemötande som skapar förutsättningar för en god livskvalitet. Vård- och omsorgspersonalens digitala kompetens är en förutsättning i det digitala samhället. I boken får läsaren även kunskaper i hur digitala verktyg används för att uppnå hälsa. Materialet uppdateras regelbundet för att säkerställa högsta kvalitet.

Pris per bok

169 kr Inklusive moms
  • 36 månaders licenstid
  • Full tillgång till Cortexios studieflöde direkt efter köp, med instuderingsfrågor, pedagogiska filmer och illustrationer.

Skräddarsytt paket

Boka möte för pris kr Yearly
  • Möjlighet till kurser med skräddarsytt innehåll efter era behov
  • Integration med befintligt LMS för sömlöst användarflöde

Lärarhandledningar

345 kr Inklusive moms
  • 12 månaders licenstid
  • Tillgång till utskrivningsbara övningsprov, instuderingsfrågor, begreppslistor och lektionsförslag med tillhörande bildspel

Vi erbjuder även analoga böcker

Digitala böcker har sina fördelar, men vissa föredrar fysiska böcker. Därför finns samtliga av våra böcker även som tryckta böcker. Vid köp av fysisk bok ingår även tillgång till vårt digitala material i Cortexio, så som instuderingsfrågor, pedagogiska filmer och smart funktionalitet. 

Pris: 499 kr per bok, inklusive moms